การรับประกัน

I. การรับประกัน

JetMedia คือ ผู้รวบรวมวิธีการแก้ปัญหาไอทีระดับมืออาชีพ ซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้รับการทดสอบอย่างละเอียด ตามเงื่อนไขและข้อจำกัดที่ระบุไว้ด้านล่าง โดย JetMedia มีบริการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใดๆ อันเนื่องมาจากปัจจัยด้านวัสดุหรือปัญหาที่เกิดจากการผลิต

II. รายการที่เกี่ยวข้องและระยะเวลาการรับประกัน

ระยะเวลาการรับประกัน

ประเภทผลิตภัณฑ์

ชุดผลิตภัณฑ์

รับประกัน 3 ปี

การอัปเดตซอฟต์แวร์ / รหัสสําหรับผลิตภัณฑ์

ซอฟต์แวร์ใหม่สําหรับเมนบอร์ดของเครื่องคัดลอกที่ยังทำการผลิต สามารถอัพเกรดฟรีภายใน 3 ปีนับจากวันที่ซื้อ

รับประกัน 2 ปีWarranty

รุ่นแฟลช USB

รุ่นป้องกันการลบข้อมูลใน USB

รับประกัน 1 ปี

- เครื่องคัดลอกข้อมูล

- แหล่งจ่ายไฟ/อะแดปเตอร์

-เครื่องคัดลอกเข้อมูลแบบ USB

-เครื่องคักลอกข้อมูลแบบฮาร์ดดิสก์

-เครื่องคักลอกข้อมูลแบบ NVMe

-เครื่องคักลอกข้อมูลแบบพกพา

รับประกัน 3 เดือน

วัสดุสิ้นเปลืองอินเตอร์เฟซ

-อินเทอร์เฟซเครื่องคัดลอกเข้อมูลแบบ USBแฟลช

-อินเทอร์เฟ รุ่น IT เครื่องคัดลอกแบบ HDD

- อินเตอร์เฟซเครื่องคักลอกข้อมูลแบบพกพา

- โมดูลอินเทอร์เฟซเครื่องทําสําเนาซีรีส์ MT (CM)


(*ค่าธรรมเนียมข้างต้นจะได้รับการยกเว้นเฉพาะข้อบกพร่องหรือความผิดปกติที่ไม่ได้เกิดจากผู้ใช้งาน)III. การยืนยันการรับประกันของสินค้า

การรับประกันนี้ใช้ไม่ได้กับผลิตภัณฑ์ที่ถูกขายต่อ หรือ ที่ใช้งานแล้วโดยซื้อผ่านช่องทางอื่น ที่ JetMedia ไม่ได้รับอนุญาต

เงื่อนไขภายใต้การรับประกัน: JetMedia รับผิดชอบในการซ่อมแซม, อัปเดต หรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ฟรี ภายในระยะเวลาการรับประกัน

เงือนไขที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน: เมื่อสินค้าเกินระยะเวลารับประกัน ลูกค้าจะต้องชําระค่าบริการในการตรวจสอบและซ่อมแซม หากการซ่อมแซมนี้มีไว้สําหรับส่วนประกอบหลักเช่นเมนบอร์ดและคอนโทรลเลอร์ การรับประกันจะขยายออกไปอีก 6 เดือนIV. การยืนยันระยะเวลาการรับประกัน

การคํานวณระยะเวลาการรับประกันเริ่มต้นจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์ เมื่อมีเคลมการรับประกันสินค้าจะต้องแสดงเอกสารการซื้อต้นฉบับ (ประกอบไปด้วยใบแจ้งหนี้, คําสั่งซื้อการจัดส่ง ฯลฯ ) ของผลิตภัณฑ์ หากไม่สามารถส่งหลักฐานการซื้อที่เกี่ยวข้องได้ ระยะเวลาการรับประกันจะคํานวณจากวันที่ผลิตผลิตภัณฑ์V. การรับประกันจะครอบคลุมอะไรบ้าง?

JetMedia รับประกันฮาร์ดแวร์ภายใต้แบรนด์ JetMedia ที่มีอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิมจากข้อบกพร่องที่เกิดจากวัสดุและการผลิตและใช้งานตามคู่มือและข้อกําหนดทางเทคนิคและแนวทางอื่น ๆ ของ JetMedia ในช่วงระยะเวลาของการรับประกัน

ในทางปฏิบัติ JetMedia จะเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ ด้วยผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันหรือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะที่คล้ายกันให้กับลูกค้า หากไม่สามารถซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่ซื้อได้ JetMedia จะคืนเงินในราคาที่คิดค่าเสื่อมราคาของผลิตภัณฑ์นั้นๆVI. การรับประกันจะไม่ครอบคลุมเหตุดังนี้ไม่สามารถใช้การรับประกันสินค้าได้:

(A) ความเสียหายและความผิดปกติที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามคู่มือ, ข้อกําหนดทางเทคนิค และแนวทางที่เผยแพร่อื่นๆ ของ JetMedia จะไม่มีผลบังคับใช้ในช่วงระยะเวลาการรับประกันนี้:(B)ความเสียหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย (เช่น น้ำท่วม, ไฟไหม้, แผ่นดินไหว, ฟ้าผ่า, ไต้ฝุ่น) การก่อวินาศกรรมโดยเจตนา (เช่น การเคาะ, การทำให้แตกหัก, การทุบ ฯลฯ), ความผิดปกติของคอมพิวเตอร์ และความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้งาน (เช่น การสูญหาย, การจัดเก็บที่ไม่เหมาะสม ฯลฯ) หรือสาเหตุอื่นๆ ที่ผิดปกติ(C)ความเสียหายที่เกิดจากลูกค้าหรือโดยบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมไปถึงการติดตั้ง, การเคลือบ, การต่อเติม, การดัดแปลง, การซ่อมแซม หรือการนําเฟิร์มแวร์/FW หรือชิ้นส่วนออกโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติจาก JetMedia(D)ความเสียหายที่เกิดทางกายภาพ, แรงดันของอิเล็กทรอนิกส์ และแม่เหล็กไฟฟ้า หรือสัญญาณรบกวน, ความไม่แน่นอนของแหล่งจ่ายไฟและการใช้งานในทางที่ผิด, ฟ้าผ่า, ไฟฟ้าสถิต หรือเหตุสุดวิสัย(E) ความเสียหายที่เกิดจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม (รวมถึงอุณหภูมิสูงหรือความชื้นสูง)(F) ความเสียหายที่เกิดจากการจัดส่งและบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม ระหว่างการขนส่งจากลูกค้าไปยัง JetMedia(G)ความล้มเหลวหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อการวิจัยและพัฒนา หรือการทดสอบ จะไม่ครอบคลุมการรับประกันนี้(H)เมื่อสติกเกอร์ของผลิตภัณฑ์ถูกนำออก หรือเสียหายในทางใดทางหนึ่ง การรับประกันผลิตภัณฑ์นี้จะกลายเป็นโมฆะ

VII. ขั้นตอนการซ่อมในระยะเวลาการรับประกัน

หากจําเป็นต้องซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ ท่านสามารถใช้ 3 ตัวเลือกต่อไปนี้สําหรับการบํารุงรักษาซึ่งเป็นบริการหลังการขาย


(1)บริการรับส่งที่ตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการ: โปรดติดต่อผู้จัดจําหน่ายในพื้นที่ที่ท่านซื้อสินค้ามา เพื่อตรวจสอบว่าการส่งผลิตภัณฑ์ของท่านกลับไปซ่อมนั้นมีผลบังคับใช้หรือไม่ หากจําเป็น ผู้จัดจําหน่ายจะเสนอบริการรับส่งและรวบรวมผลิตภัณฑ์ไปพร้อมกัน(2) เว็บไซต์หลักของบริษัท : โปรดติดต่อที่เว็บไซต์ JetMedia มีทีมบริการสําหรับข้อมูลการบํารุงรักษา


ท่านสามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าของเราได้ที่ www.jetmedia-inc.com เพื่ออัพเกรดผลิตภัณฑ์หรือยืนยันปัญหา และหากท่านต้องการส่งผลิตภัณฑ์กลับไปเพื่อทดสอบเพิ่มเติม พนักงานบริการของบริษัทจะจัดหาสถานที่ให้บริการหลังการขายที่ใกล้ที่สุดแก่ท่านต่อไป(3) การส่งจดหมายบน e-platforms: โปรดระบุหมายเลขคําสั่งซื้อของท่านและสมัครบริการส่งคืนหรือซ่อมแซมหลังจากการตรวจสอบ แผนก JetMedia RMA จะยืนยันความเสียหายภายในและภายนอกของผลิตภัณฑ์ภายใน 3 วันทําการ หลังจากได้รับผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืนจะถูกมอบให้กับลูกค้า ซึ่งจะตัดสินใจว่าจะดําเนินการซ่อมแซมต่อไปหรือไม่<หมายเหตุเพิ่มเติม >

A. รายละเอียดข้างต้นเป็นข้อกําหนดทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ JetMedia และไม่ว่าจะเป็นการรับประกันด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรทั้งหมดได้รับการคุ้มครองโดยข้อกําหนดเหล่านี้


B. หากผลิตภัณฑ์ไม่อยู่ในการรับประกันฟรี JetMedia จะเรียกเก็บค่าบริการสําหรับการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ตามดุลยพินิจซึ่งจะเป็นไปตามกระบวนการ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ JetMedia Inc.


C. การรับประกันนี้ครอบคลุมถึงการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ JetMedia ที่ชํารุด< Disclaimer >

นอกเหนือจากการรับประกันข้างต้นดังกล่าว JetMedia ไม่ได้ให้บริการรับประกันอื่น ๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยหรือโดยบังเอิญกับการรับประกันเหล่านี้ และ JetMedia ไม่รับประกันอื่น ๆ สําหรับผลิตภัณฑ์ที่มีความสามารถในการทําการตลาดหรือเหมาะสําหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ความรับผิดในการรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ JetMedia เป็นไปตามที่ระบุไว้ข้างต้นและตกลงกันทั้งหมด
JetMedia ขอปฏิเสธความรับผิดทั้งหมดสําหรับความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องโดยบังเอิญอนุพันธ์หรือผลสืบเนื่องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อหรือการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ว่าจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว การสูญเสียผลกําไรการลงทุนทางธุรกิจหรือค่าความนิยมหรือการสูญเสียข้อมูล และจะไม่รับผิดชอบต่อความล้มเหลวของอุปกรณ์ของบุคคลที่สาม แม้ว่า JetMedia จะได้รับคําแนะนําเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของความล้มเหลวดังกล่าว การซ่อมแซม, การเปลี่ยน หรือการส่งคืนผลิตภัณฑ์ภายใต้การรับประกันนี้เป็นข้อผูกมัดของ JetMedia ในการปฏิบัติตามข้อผูกพันในการรับประกันผลิตภัณฑ์ เงื่อนไขการรับประกันเหล่านี้จะได้รับการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเป็นครั้งคราวโดย JetMedia และอยู่ภายใต้เนื้อหาที่เผยแพร่ล่าสุดบนเว็บไซต์นี้2021 JetMedia Inc.

วันที่แก้ไข: พฤษภาคม 2021